Start tider

Start tider for 2018

Kl. 08:30  140 km

Kl. 08:40   100 km

Kl. 09:50    65 km

Kl. 10:00   22 km

 

 

rtyrtyrty
Thrane.nu